Cancel·lacions de subscripcions a publicacions periòdiques 2020

D’acord amb els criteris aprovats per la comissió de biblioteca d’aquesta Universitat el dia 7 d’octubre de 2019, se sotmeten a exposició pública els canvis a les subscripcions de publicacions de cara al 2020.

El període per a presentar al·legacions contra la cancel·lació de les subscripcions expirarà el dia 8 de novembre de 2019.

Les al·legacions degudament raonades han d’anar signades pel director del departament o pel màxim responsable del centre que les presenta i les heu de dirigir al correu: biblioteca.adquisicions@uib.es.

Als següent llistat podeu consultar les cancel·lacions proposades:

Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a Daisy Chiang ext. 9893 email: daisy.chiang@uib.es , o a Consuelo Cebrero ext. 2754 email: consuelo.cebrero@uib.es .