Habilitats en la cerca d´informació per alumnes de 1r de Psicologia

.

Aquest és el quart any que els estudiants de 1r de grau de Psicologia reben formació dins l’aula en la cerca d’informació per part de personal bibliotecari. Es tracta d’ajudar a l’alumne a ser conscient de les competències i les habilitats que ha de desenvolupar per tal de poder resoldre amb èxit les seves necessitats d’informació.

L’assignatura “Mètodes d’investigació i anàlisi de dades en Psicologia” té un tema dins el seu temari dedicat a la cerca d’informació bibliogràfica i documental. L’aportació del personal bibliotecari té per objectiu donar a conèixer i treballar conjuntament els principals recursos que tenen al seu abast d’informació científica i de qualitat en Psicologia.

diapo

Els alumnes que han participat ja en aquesta experiència ho valoren molt positivament, reben des del començament les eines que els ajudaran a desenvolupar les competències i habilitats en la cerca d’informació i documentació acadèmica i científica dins els seu àmbit temàtic, la Psicologia.

El fet que des del Servei de Biblioteca i Documentació es col·labori d’una manera estreta en la impartició de continguts dins l’aula és el que actualment s’anomena embedded librarian o bibliotecari integrat. La biblioteca universitària participa en l’activitat docent i de recerca en els continguts i les àrees que li són pròpies.

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon